Zlepšenie platobnej disciplíny pomôže najmä malým podnikateľom

Na zasadaní Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa som zdôraznil potrebu dôsledného boja proti neplateniu faktúr a ďalších záväzkov zo strany podnikateľov aj štátov. Výbor prerokúval stav vykonávania smernice z roku 2011, ktorá zaväzuje členské štáty prijať takú legislatívu, aby platby medzi podnikateľskými subjektami trvali najviac 60 dní a verejný sektor bol povinný plniť svoje záväzky do 30 dní. Slovenská republika bola Komisiou viac krát vyzvaná, aby zabezpečila jej účinné vykonávanie. Žiaľ prax je taká, že platby často meškajú aj 120 dní. Ich vymáhanie je navyše zdĺhavé a zložité.

Meškajúce platby sú jednou z najväčších prekážok fungovania jednotného trhu, pretože do obchodných vzťahov prinášajú neistotu a poškodzujú najmä malých a stredných podnikateľov, ktorí nedisponujú dostatočným kapitálom.

Okrem zákonných postihov by mala existovať aj nejaká forma morálneho odsúdenia takéhoto konania. V extrémnych prípadoch by sa mal neplatič objaviť na čiernej listine. Niečo podobné už funguje na úrovni miest a obcí, ako aj pri zdravotných a sociálnych odvodoch a nie je dôvod nezaviesť to aj na národnej a európskej úrovni.

Kritizoval som ajh prístup viacerých štátov k plneniu svojich záväzkov voči podnikateľským subjektom aj voči Európskej únii.

Ak vyžadujeme od firiem, aby platili načas dane a odvody a v prípade oneskorenia ich sankcionujeme, tak štáty by mali v tomto smere ísť príkladom, čo sa, žiaľ nedeje. Myslím si, že je na čase prijať prísnejšie pravidlá prispievania do spoločného rozpočtu, vrátane postihov.